Alex by Gianni

Informace o zpracování osobních údajů

I.

Obchodní společnost Variables s.r.o., se sídlem: Osvětimany 202, 687 42 Osvětimany,

IČ: 08026351 (dále jakoVariables s.r.o.“) v souvislosti s poskytovanými službami zpracovává osobní údaje zákazníků a zájemců o poskytnutí služeb (dále společně označování jako zákazníci).

Variables s.r.o. tímto nakládá s informacemi v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (dále jen jako nařízení), jakož i v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako zákon).

 

II. Subjekt a správce údajů, zdroj osobních údajů

Zákazník je ve smyslu nařízení subjektem údajů, zatímco Variables s.r.o. správcem osobních údajů zákazníka.

Variables s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků získané převážně od zákazníků, případně také osobní údaje zákazníků, které jsou přístupné ve veřejně dostupných rejstřících, seznamech, registrech či z jiných veřejně dostupných zdrojů.

 

III. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Variables s.r.o. zpracovává následující kategorie osobních údajů:

  • Identifikační a kontaktní údaje zákazníka, zejména pak jméno, příjmení, rodné číslo, identifikační číslo, adresu bydliště či sídla, číslo účtu, emailovou adresu a telefonický kontakt.
  • Údaje o veškerých službách poskytovaných zákazníkovi, údaje z veškeré komunikace mezi a Variables s.r.o., zejména tedy údaje z komunikace telefonické, emailové, stejně jako údaje z chatu a sms.
  • Údaje o transakcích mezi Variables s.r.o. a zákazníkem, údaje o bankovním spojení zákazníka.

 

IV. Účely a právní důvod zpracování údajů

Variables s.r.o. osobní údaje zákazníka zpracovává k následujícím účelům a z následujících důvodů:

  • Zpracování osobních údajů zákazníka je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy mezi Variables s.r.o. a zákazníkem, jakož i k poskytnutí služby samotné.
  • Zpracování osobních údajů zákazníka je nezbytné pro účely splnění právních povinností, kterými je Variables s.r.o. vázána. Variables s.r.o. má zejména povinnosti vůči orgánům státní správy, které jsou jí uloženy platnými právními předpisy, jakož i povinnosti prevenční a povinnosti směřující k obezřetnosti při uzavírání smlouvy.
  • Zpracování osobních údajů zákazníka je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Variables s.r.o.. Oprávněným zájmem Variables s.r.o. může být zejména uplatnění práv z mezi stranami uzavřené smlouvy či v souvislosti s poskytovanou službou obchodní nebo jiné sdělení zákazníkovi.

 

V. Právní důvod poskytnutí osobních údajů, důsledky jejich neposkytnutí

Poskytnutí uvedených osobních údajů a jejich zpracování ze strany Variables s.r.o. výše uvedené účely je zákonným požadavkem a zákazník je proto povinný tyto osobní údaje Variables s.r.o. poskytnout.

Ke zpracování výše uvedených osobních údajů k uvedeným účelům není třeba udělení souhlasu ze strany zákazníka. Pro účely řádného a správného výkonu práv a povinností Variables s.r.o., jak před uzavřením smlouvy, tak v průběhu trvání smluvního vztahu i po jeho zániku, je nezbytná plná a jednoznačná identifikace zákazníka, která je spojena s poskytnutím osobních údajů zákazníka.

V případě, jestliže si zákazník nepřeje být příjemcem e-mailových obchodních či jiných sdělení od Variables s.r.o., je zákazník oprávněn vyjádřit se zasíláním těchto sdělení nesouhlas, a to prostřednictvím emailu Variables s.r.o. při první e-mailové komunikaci či kdykoli po ní.

 

VI. Příjemci osobních údajů

Variables s.r.o. poskytuje osobní údaje zákazníka příjemcům a třetím stranám, kterými jsou orgány veřejné moci, fyzické či právnické osoby (zejm. osoby poskytující zaměstnavateli účetní služby a osoby poskytující zaměstnavateli datová úložiště), agentura, dopravce nebo jiný subjekt. Variables s.r.o. takto poskytuje údaje bez souhlasu zákazníka pouze v souvislosti s výše vymezenými účely zpracování osobních údajů a z výše uvedených důvodů zpracování.

Jakékoli poskytování osobních údajů zákazníka jakýmkoli dalším příjemcům, z jiných než výše uvedených důvodů, je možné pouze na základě souhlasu, který zákazník Variables s.r.o. předem udělí.

VII. Práva zákazníka

Zákazník má právo požadovat od Variables s.r.o. přístup k jeho osobním údajům, které Variables s.r.o. má k dispozici, stejně tak jako jejich opravu či výmaz, popřípadě omezení zpracování těchto údajů.

Zákazník má taktéž právo vznést námitku proti zpracování, avšak pouze tehdy, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích ze smlouvy uzavřené mezi Variables s.r.o. a zákazníkem, jakož i z právních předpisů.

Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VIII. Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje zákazníka budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu mezi Variables s.r.o. a zákazníkem a po skončení smluvního vztahu po dobu trvání oprávněných zájmů Variables s.r.o.. V dalších případech budou osobní údaje uchovány pak po dobu trvání lhůt pro archivaci daných zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví.

Totožnost a kontaktní údaje správce se shodují s údaji o správci výše uvedenými.