Alex by Gianni

Všeobecné obchodní podmínky

Variables s.r.o., Osvětimany 202, 687 42 Osvětimany

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu AlexbyGianni umístěného na webovém rozhraní www.alexbygianni.com (dále jen Webové rozhraní, příp.Internetový obchod) mezi obchodní společností

Variables s.r.o.
se sídlem: Osvětimany 202, 687 42 Osvětimany 

IČ: 08026351

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 111492/KSBR

Adresa pro doručování: Variables s.r.o., Osvětimany 202, 687 42 Osvětimany

Telefonní číslo: 725 317 237 

Kontaktní e-mail: shop@alexbygianni.com

jako prodávajícím

a Vámi jako kupujícím.

1. Vymezení pojmů

 1. Internetový obchod“ – je server na adrese www.alexbygianni.com, jehož provozovatelem je Prodávající a prostřednictvím něhož je realizován nákup a prodej Zboží Prodávajícího;
 2. „Zboží“ – movitá věc, která je nabízena ke koupi v Internetovém obchodu. Zboží je v nabídce Internetového obchodu identifikováno názvem a vyobrazením (fotografií).
 3. „Prodávající“ – Variables s.r.o.
 4. „Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitelem nebo Podnikatelem.
 5. „Podnikatel“ – ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 6. „Spotřebitel“ – Kupující, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu ve smyslu těchto obchodních podmínek.
 7. „Kupní smlouva“ – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu, která je uzavřená v souladu s těmito obchodními podmínkami a jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Kupní smlouva a právní vztahy s ní související se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“), zejména ustanoveními § 2079 a násl. ObčZ. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související i ust. § 1810 ObčZ a násl. o závazcích ze smluv uzavřených se spotřebitelem.
 8. „Předmět prodeje“ – Zboží vybrané Kupujícím z nabídky Internetového obchodu, které Kupující kupuje na základě Kupní smlouvy.
 9. „Kupní cena“ – peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za dodání Zboží. Kupní cena se skládá z ceny, která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to včetně DPH, v okamžiku uzavření smlouvy.
  Druhou složkou Kupní ceny jsou náklady na odeslání, které při dodání v rámci území ČR činí 0,- Kč. 
 10. „Místo dodání“ – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odeslán Předmět prodeje, které je specifikováno následujícími údaji: jméno a příjemní Kupujícího, příp. označení obchodní společnosti Kupujícího, název obce, název ulice, číslo popisné nebo číslo orientační, pokud jsou přiděleny, směrovací číslo.

 

2. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího z Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím Internetového obchodu a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že je obeznámen s obsahem Obchodních podmínek a že s jejich zněním souhlasí.
 2. Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje předat Předmět prodeje Kupujícímu a umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva k Předmětu prodeje. Kupující je povinen Předmět prodeje převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu.
 3. Osobní údaje o Kupujícím zpracovává Prodávající výlučně pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího.
 4. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro obchodní a marketingové účely Prodávajícího a jeho obchodních a marketingových partnerů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si Kupující nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi Prodávajícího, je povinen tuto skutečnost Prodávajícímu oznámit.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

 1. V nabídce internetového obchodu je uveden seznam Zboží včetně jeho popisu a ceny zahrnující veškeré daně, cla a poplatky. Kupující si ze Zboží nabízeného v Internetovém obchodě vybere Zboží a výběr potvrdí kliknutím na odkaz „přidat do košíku“.
 2. Kliknutím na nabídku v hlavním menu označenou jako „Košík“ se Kupujícímu zobrazí objednávkový formulář, který je Kupující povinen vyplnit. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři, zejména:
  - označení objednávaného zboží,
  - počet kusů,
  - způsob platby a dopravy a
  - kontaktní údaje Kupujícího.
 3. Potvrzením vyplněného objednávkového formuláře dojde k vygenerování objednávky, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky, které je Kupující povinen zvlášť odsouhlasit. Následně Kupující objednávku odešle kliknutím na nabídku „odeslat“. Údaje uvedené v závazné objednávce se považují za správné a úplné. Pokud dojde ke změně údajů uvedených v objednávce, je Kupující povinen Prodávajícímu tuto skutečnost bezodkladně oznámit.
 4. Kupujícímu bude bezodkladně po odeslání objednávky odesláno na jeho e-mailovou adresu potvrzení o uzavření Kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Kupujícímu doručeno potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího.

 

4. Dodání Předmětu prodeje

 1. Prodávající se zavazuje dodat Předmět prodeje Kupujícímu dle Kupní smlouvy. Tato povinnost je splněna v okamžiku předání Předmětu prodeje třetí osobě zajišťující přepravu Předmětu prodeje pro Kupujícího. Dodaný Předmět prodeje je Kupující povinen převzít,
 2. Pokud Kupující v rozporu s Kupní smlouvou řádně dodané zboží nepřevezme, vzniká Prodávajícímu právo na odstoupení od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady na odeslání zboží a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy Kupující v rozporu s obsahem Kupní smlouvy zboží nepřevzal.

  Doba dodání
   
 3. Doba dodání Předmětu koupě závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.
 4. Zboží není skladem, každý kus je po objednání vyroben na míru Kupujícímu. Prodávající Zboží expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu Prodávající Kupujícího informuje.

  Místo dodání
   
 5. Kupující je povinen vyplnit v objednávce Místo dodání, které již není možné změnit, ledaže se Kupující s Prodávajícím na jeho změně dohodne. Prodávající následně odešle Předmět prodeje do Místa dodání a Kupující je povinen Předmět prodeje v tomto místě převzít. Veškeré náklady související s přepravou hradí Kupující.
 6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Předmět prodeje doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Kupní smlouvě, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Předmětu prodeje, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 7. Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu Předmětu prodeje při jeho převzetí. Jestliže Kupující při kontrole obalu zjistí, že obal není neporušen nebo zásilka obsahující Předmět prodeje je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Předmět prodeje převzít a je povinen tuto skutečnost sdělit Prodávajícímu.
 8. Pokud Kupující oprávněně odmítl převzetí Předmětu prodeje, je Prodávající oprávněn do 14 (dnů) ode dne, kdy bylo takto Kupujícím odmítnuto převzetí, dodat Kupujícímu náhradní plnění. Podpisem dodacího listu (nebo jiného obdobného dokumentu) Kupující stvrzuje, že obal zásilky nebyl porušen a reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky v takovém případě již není možná.
 9. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) pracovních dnů, ode dne převzetí Předmětu prodeje, oznámit Prodávajícímu, že po provedení kontroly Předmětu prodeje bylo zjištěno poškození Předmětu prodeje, které mohlo být způsobeno při přepravě, ačkoli obal Předmětu prodeje nebyl porušen. Pokud tak Kupující neučiní, odpovídá za škodu, která Prodávajícímu v důsledku porušení této povinnosti vznikne.

 

5. Přechod nebezpečí škody na Předmětu prodeje a přechod vlastnického práva

 1. Nebezpečí škody na Předmětu prodeje přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem předání Předmětu koupě dopravci v místě určeném Kupní smlouvou, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
 2. Na Kupujícího přechází vlastnické právo k Předmětu prodeje v okamžiku převzetí Předmětu prodeje Kupujícím.

 

6. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena je sjednána v uzavřené Kupní smlouvě a Kupující se zavazuje tuto Kupní cenu Prodávajícímu zaplatit buď platbou předem anebo platbou při převzetí Předmětu prodeje. Způsob placení je Kupující povinen zvolit při uzavírání Kupní smlouvy.
 2. Platba Předmětu prodeje je možná v českých korunách (Kč).
 3. Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o uhrazení celé ceny zboží před jeho odesláním nebo předáním (ust. § 2119 odst. 1 ObčZ se nepoužije).

  Platba předem
   
 4. V případě, že je hrazena Kupní cena Kupujícím předem, provádí Kupující platbu bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího nebo platební kartou. Číslo bankovního účtu je CZ5020100000002401627233 nebo 2401627233/2010, variabilní symbol: číslo objednávky uvedené v potvrzovacím e-mailu.
 5. Pokud není Kupní cena zaplacena do sedmi (7) dnů ode dne, kdy byla uzavřena Kupní smlouva, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit. Při placení Kupní ceny předem je Předmět prodeje dodán až poté, kdy je Kupní cena v plné výši zaplacena Kupujícím.

  Platba při převzetí (dobírka)
   
 6. Kupující je oprávněn zvolit si způsob platby dobírkou, kdy mu vzniká povinnost zaplatit Kupní cenu Prodávajícímu nebo třetí osobě zajišťující přepravu Předmětu prodeje do Místa dodání při převzetí Předmětu prodeje, a to v hotovosti.

  Pokud Kupující nezaplatí Kupní cenu při převzetí Předmětu prodeje, má Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy. Kupující je v takovém případě povinen do sedmi (7) dnů ode dne, kdy mu nebyl Předmět prodeje předán z důvodu nezaplacení Kupní ceny nahradit Prodávajícímu vynaložené náklady na přepravu Předmětu prodeje.

 

7. Odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající a Kupující jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou.
 2. Není-li dále stanoveno jinak, pokud dojde k platnému odstoupení od Kupní smlouvy, má Kupující nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny, po započtení případných nákladů Prodávajícího. Vrácení Kupní ceny proběhne bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího uvedený v Kupní smlouvě, popřípadě není-li bankovní účet v Kupní smlouvě uveden a Kupující ho Prodávajícímu nesdělí v odstoupení od smlouvy nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo Prodávajícím oznámeno odstoupení od smlouvy, poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího.
 3. Odstoupením od Kupní smlouvy vzniká Kupujícímu povinnost vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje, jestliže jím byl převzat, a to obdobným způsobem, který je v Kupní smlouvě stanoven pro uplatnění reklamace.
 4. Odstoupením od Kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu povinnost vrátit Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) dnů od odstoupení od smlouvy. Tato povinnost však Prodávajícímu nevznikne dříve, než Kupující předá Prodávajícímu Předmět prodeje nebo než Kupující prokáže, že jej Prodávajícímu odeslal.
 5. Zvláštní ustanovení o odstoupení od smlouvy Kupujícího, který je Spotřebitelem:
  1. Kupující, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do čtrnácti (14) dnů od převzetí plnění. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
  2. Kupující však nemůže takto odstoupit od Kupní smlouvy, pokud Předmět prodeje byl upraven dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
  3. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, Předmět prodeje. Kupující je povinen vrátit Prodávajícímu Předmět prodeje ve stavu, v jakém jej převzal, tedy v původním obalu a nepoužitý a nepoškozený společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací. Vrácení Předmětu prodeje zajišťuje Kupující jeho odesláním na adresu Variables s.r.o., Osvětimany 202, 687 42 Osvětimany.
  4. Při zasílání je Kupující povinen zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit Kupní cenu a náklady na dodání zboží (případně její část odpovídající vzniklé škodě).
  5. Pokud Prodávající zjistí, že Kupujícím vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, má Prodávající vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody může Prodávající jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží, tj. vrácena bude Kupujícímu částka snížená o vzniklou škodu.
  6. Náklady související s vrácením Předmětu prodeje Prodávajícímu nese Kupující.
  7. Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou Kupní cenu stejným způsobem, jakým byla Kupujícím uhrazena. Prodávající je oprávněn vrátit peněžní prostředky Kupujícímu jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Předmětu prodeje, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Předmětu prodeje ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Předmětu prodeje.
  8. Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty Předmětu prodeje, které vzniklo v důsledku nakládání s Předmětem prodeje jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 6. Odstoupením od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

 

8. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Předmětu prodeje, pokud se vyskytnou na Předmětu prodeje při převzetí zboží, popřípadě v záruční době. Kupující má povinnost provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí Předmětu prodeje.
 2. Za vadu se nepovažuje zejména:
  - opotřebení Předmětu prodeje způsobené jeho obvyklým užíváním,

  - mechanické poškození nebo závada na věci způsobené Kupujícím nevhodným užíváním věci v rozporu s účelem, k němuž se věc hodí a obvykle užívá, či nevhodnou a neodbornou manipulací s věcí,

  - mechanické poškození nebo závada na Předmětu prodeje vzniklá v důsledku použití věci v rozporu s návodem k použití, který byl přiložen k Předmětu prodeje, nebo v rozporu s pravidly pro užívání Předmětu prodeje, pokud jde o pravidla obecně známá,

  - skutečnost, že Předmět prodeje se nehodí k účelu, pro který byl Kupujícím zamýšlen, pokud má vlastnosti a parametry a je v souladu se specifikací, která byla uvedena u Zboží a je ve velikosti, která byla u Zboží uvedena, popřípadě byla Kupujícím zvolena, hodí se k účelu, pro který se taková věc obvykle užívá nebo který Prodávající pro použití věci uvádí a odpovídá požadavkům právních předpisů.

 

9. Práva Kupujícího z vadného plnění

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
  1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. na odstranění vady opravou věci,
  3. na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.
 2. Bez zbytečného odkladu po oznámení vady Kupujícím Prodávajícímu Kupující sdělí, jaké právo si zvolil. Projevenou volba nemůže být Kupujícím měněna bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nedojde-li v přiměřené lhůtě k odstranění vady Prodávajícím, nebo sdělí-li Prodávající Kupujícímu, že vada není vadou odstranitelnou, je Kupující oprávněn místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny, odstoupit od smlouvy. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy – viz 11.4 obchodních podmínek.
 3. Podstatným porušením smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

  Práva při nepodstatném porušení smlouvy:
   
 4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 5. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 6. Neodstraní-li Prodávající vadu včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. Při dodání nové věci vrátí Kupující Prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
 7. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Předmět prodeje vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:

  - došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci

  - použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

  - nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

  - prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
   
 8. Neoznámí-li Kupující vadu Předmětu prodeje včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

10. Odpovědnost za vady ve vztahu ke Spotřebiteli

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět prodeje při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Předmět prodeje převzal:
  1. má Předmět prodeje vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu prodeje a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se Předmět prodeje hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke které se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. Předmět prodeje odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je Předmět prodeje v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. Předmět prodeje vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Nemá-li Předmět prodeje vlastnosti uvedené v 10.1 obchodních podmínek, je Kupující oprávněn požadovat také dodání nové věci bez vad, pokud je to vzhledem k povaze vady přiměřené. Jestliže vlastnostmi uvedenými v 10.1 obchodních podmínek nedisponuje pouze součást Předmětu prodeje, je Kupující oprávněn požadovat jen výměnu součásti. Je-li tato možnost vyloučena, je Kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Je-li dodání nové věci bez vad vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména je-li možné vadu odstranit bez zbytečného odkladu, je Kupující oprávněn požadovat odstranění vady.
 3. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.

 

11. Záruka

 1. Kupující reklamuje u Prodávajícího prostřednictvím reklamačního protokolu, a to spolu se zasláním Předmětu prodeje na adresu: Ateliér Casa di Moda, Všehrdova 447/10, 118 00 Praha 1 – Malá Strana. Reklamace je uplatněna v okamžiku, kdy byl Předmět prodeje doručen do dispoziční sféry Prodávajícího.
 2. Kupující má povinnost předat Předmět prodeje v adekvátním stavu. Předmět prodeje nesmí být znečištěn, musí obsahovat všechny součásti a příslušenství. Bude- li Předmět prodeje k provedení reklamačního řízení předán v takovém stavu, který brání řádnému zhodnocení či odbornému posouzení vady, má Prodávající právo odmítnout převzetí Předmětu prodeje k reklamaci. Předmět prodeje pak bude Kupujícímu vrácen ve stavu, v jakém byl doručen Prodávajícímu, a to na náklady Kupujícího.
 3. Kupující je povinen doručit Prodávajícímu společně s Předmětem prodeje též doklad o koupi Předmětu prodeje, případně záruční list, pokud byl vystaven, a stručný popis vady Předmětu prodeje včetně způsobu jejího vzniku.
 4. Prodávající má povinnost vyřídit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace Kupujícím. Jde-li o zvlášť složitý případ, tedy zejména je-li nutné detailní odborné posouzení reklamace nebo se reklamace týká většího množství Zboží a Kupujícím je podnikatel, lhůta k vyřízení reklamace se prodlužuje na šedesát (60) dnů. V rámci této lhůty Prodávající povinen zajistit odborné posouzení vady a rozhodnout o tom, zda je reklamace oprávněná či nikoliv a případně odstranit vadu Předmětu prodeje. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít Předmět plnění k reklamaci.
 5. Vyřízení reklamace je Prodávající povinen Kupujícímu oznámit. Po vyřízení reklamace je Prodávající povinen vrátit Předmět prodeje Kupujícímu, což učiní odesláním Předmětu prodeje na adresu Kupujícího, kterou Kupující uvedl v reklamačním protokolu, či na adresu Místa dodání, které bylo uvedeno v Kupní smlouvě, nebylo-li dohodnuto jinak. Náklady související s přepravou Předmětu prodeje nese Prodávající.
 6. Kupující má povinnost po vyřízení reklamace Předmět prodeje převzít. Pokud je Kupující v prodlení s převzetím Předmětu prodeje, pak je povinen nahradit Prodávajícímu náklady související s uskladněním Předmětu prodeje, a to v paušální částce 150,- Kč za každý den prodlení. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Předmětu prodeje po dobu delší než šest (6) měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné Kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace dle čl. 13.4 obchodních podmínek, je prodávající zmocněn jménem Kupujícího zajistit likvidaci Předmětu prodeje.

 

12. Závěrečná ustanovení

 1. Kupní smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, objednávka Kupujícího a její přijetí ze strany Prodávajícího.
 2. V případě, že z Kupní smlouvy, popřípadě ze zákona, vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též e-mailem.
 3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám.
 4. Kupní smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků. Prodávající zajišťuje archivaci znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek, a to v písemné formě po dobu dvou (2) let ode dne uzavření Kupní smlouvy a v elektronické podobě po dobu čtyř (4) let ode dne uzavření Kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu v rámci lhůt stanovených v předcházející větě znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek.
 5. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 11. 2019.